ผอ.สถาบันวิจัยฯ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

                                              ผอ.สถาบันวิจัยฯ ประสานความร่วมมือกระทรวง อว. ในการพัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร. ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในฐานะประธานกลุ่มภาคกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เข้าพบ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

            สำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ เป็นการหารือ ชี้แจงถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่มีทั้งพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ปราชญ์ท้องถิ่น คลังหรือฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการการเรียนการสอนและหน่วยงานภายนอก

การนำเสนอประเด็นที่ประวัติศาสตร์ชาติและท้องถิ่น พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและครูช่างศิลป์ โดยดำเนินการจัดทำโครงการ big data การจัดเรื่องผ้าทอและครูช่างศิลป์ในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการจัดงานทั้ง 4 ภูมิภาค และนำประเด็นเหล่านี้ลงสู่สถานศึกษาทั้งในรูปแบบออนไลน์และ on site

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี