ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

          เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

 

เอกสารการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน