อาจารย์ศิลปะ มรภ.เพชรบุรี เข้ารับรางวัลเพชรพระนคร

อาจารย์ศิลปะ มรภ.เพชรบุรี เข้ารับรางวัลเพชรพระนคร

อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ รางวัลเพชรพระนคร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 สาขาทัศนศิลป์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ซึ่งในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีด้วย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รางวัลเพชรพระนคร จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นรางวัลของผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ ยกย่องและเชิดชูให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี