วันพระราชทานธงชาติไทย

                                                คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 8.00 น. ณ เสาธงชาติ หน้าอาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นไปมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

            วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ทั้งนี้ ธงชาติ ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้นๆ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น “ธงไตรรงค์” สีแดง ขาว น้ำเงิน ดังเช่นปัจจุบัน ธงชาติไทยในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่คนรุ่นหลังควรศึกษาและเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน