พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “ปิยมิตรที่ผูกพัน”

พิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564  “ปิยมิตรที่ผูกพัน”

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “ปิยมิตรที่ผูกพัน” จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนบุคลากรเข้าร่วม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดขอวเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นผู้ครบเกษียณอายุราชการ  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน  จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ  ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตผ่านระบบออนไลน์และยกย่องเชิดชูเกียรติต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยฯ และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการด้วย

สำหรับผู้เกษียณครบอายุราชการ ประจำปี 2564 มีทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง สังกัดคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ สังกัดคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ สังกัดคณะเทคโนโลยี

ผศ.พิมลพรรณ สิงห์ทอง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสะอาด เข็มสีดา สังกัดสำนักงานอธิการบดี

นายบุญรวม ดีหะริง สังกัดสำนักงานอธิการบดี

นางสาวระเบียบ พิณทิพย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ-

# รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี