คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวรรักษาการณ์ประจำวันหยุด วันที่ 6-17 ต.ค. 64)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียงยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงประกาศปิดทำการในวันที่ 5-17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตรา ดูแล เฝ้าระวัง ประจำวันที่ 6-17 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ตามกำหนด ดังนี้

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เวรรักษาการณ์ประจำวันหยุด วันที่ 6-17 ต.ค. 64)