กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 9.09 น. ณ หน้าห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร โดยมีผู้แทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนบุคลากรและผู้นักศึกษาเข้าร่วม

ในพิธี ประธานวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ยืนสงบนิ่ง และพร้อมใจกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี