สำนักงานอธิการบดีตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 63

สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมินผ่านระบบออนไลน์

            การตรวจประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้กำกับและจัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้เพิ่มเติม สัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนอาจารย์และผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บริการ

ภายหลังการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ก่อนที่จะประเมินคะแนน ซึ่งมีผลคะแนนประเมินอยู่ที่ 4.71 อยู่ในระดับดีมาก

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี