เตรียมความพร้อมเข้าจัดอันดับ SDGs ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมความพร้อมเข้าจัดอันดับ SDGs ระดับนานาชาติ

อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวัชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายผลิตบัณฑิตวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs) ที่งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่    14-15  ตุลาคม ที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินและรวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดใน SDG 2, 3, 4, 7 และ 17 เพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (The UN Sustainable Development Goals) และเพื่อยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน