พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองบ้านในดง

คณะวิทยาการจัดการ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองบ้านในดง  ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ดูแลในโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ จึงได้นำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยฯ มีไปพัฒนาพื้นที่ร่วมกับเจ้าของพื้นที่ โดยได้คัดเลือกตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง เป็นพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะกล้วยทองทองที่นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนบ้านในดง มีการจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อและต่างประเทศ คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้ตำบลบ้านในดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและฐานการเรียนรู้กล้วยหอมทองแบบครบวงจร

          จากการลงพื้นที่และสำรวจความต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านในดงมีความต้องการยกระดับกล้วยหอมทองแบบครบวงจร จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กล้วยหอมทองแบบครบวงจร มีแผนการท่องเที่ยวและฐานการเรียนรู้เชิงเกษตร ตลอดจนต้องการช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน คณะทำงานฯ คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสัมมาชีพและสินค้า OTOP จากกล้วยหอมทอง และกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง ผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เมื่อวันก่อนนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคนิคการทำเบเกอรี่ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำเค้กกล้วยหอมจิ๋ว ตลอดจนการอบรมการสร้างแนวคิดการออกแบบสินค้าชุมชน การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองเพื่อเพิ่มรายได้ชุมชนและต่อยอดผลิตภัณฑ์ในตำบลบ้านในดง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี