ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

DOWNLOAD

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน