นายกสภาฯ มอบใบประกาศเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T

นายกสภาฯ มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T อำเภอแก่งกระจาน 
ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดการประขุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2564 โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม และได้ให้เกียรติบัตรมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการประกวดวีดิโอประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “Techo MeeDee โดนใจ๊โดนใจ” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่กำหนดจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 หรือ Technomart 2021 ภายใต้แนวคิด “Science Technology and Innovation For New Normal หรือ STI For New Normal” ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2Tได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

1.     นางสาวชนิตา           ศาลางาม           ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลแก่งกระจาน

2.     นางสาวจรินทร์ธร      บรรฤทธิ์            ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลแก่งกระจาน

3.     นายอนุวัฒน์             โสหทา              ผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลวังจันทร์

ที่ปรึกษาตำบลแก่งกระจาน

1.     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์       ไกรเนตร์

2.     นายณัฏฐนันท์                      ศูนย์จันดา

ที่ปรึกษาตำบลวังจันทร์

1.     อาจารย์ศจีมาศ                     นันตสุคนธ์

2.     นางปริศนา                          พันธ์งาม

นอกจากนี้ อว. ยังได้จัดโครงการ กิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคภาคกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทีมสุดยอดภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ต.แก่งกระจาน (ทีมแอบแซ่บแก่งกระจาน) เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดภาคกลาง และเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศต่อไป ประกอบด้วย

1. นายพันธมิตร              สำเภามาตา

2. นายนเรนทร์ฤทธิ์         จีนกิ้ม

3. นางสาววิไลพร            อบมาลี

4. นางสาวกิตติพร           สุขสำราญ

5. นางสาวชนิตา             ศาลางาม

6. นางสาวจรินทร์ธร       บรรฤทธิ์ 

7. นายธนดล                  สำเภาเงิน

8. นายฐิติวัฒน์               นิลเถื่อน

ที่ปรึกษาตำบลแก่งกระจาน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์         ไกรเนตร์

2. นายณัฏฐนันท์                        ศูนย์จันดา

นางสาววิไลพร อบมาลี 1 ในผู้ได้รับรางวัล กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมการแข่งขันและมีส่วนร่วมวนการช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ให้มีรายกได้เพิ่มขึ้น และช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่อื่นรู้จักแหล่งท่องเที่ยในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานเพิ่มมากขึ้น โดยทางทีมได้รับความร่วมมืออย่างดีกับชุมชนในการเข้าไปพัฒนาทั้งในด้านของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน