ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบชุดที่ 2 กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบชุดที่ 2 กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบชุดที่ 1 กำหนดการและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระบวนการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาตามรายชื่อชุดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบชุดที่ 2 กำหนดการสอบและรูปแบบการสอบวิชาพื้นฐาน 4 วิชา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของคำถามผ่านระบบออนไลน์ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวศึกษาแนวปฏิบัติการสอบวิชาพื้นฐาน (Exit Exam) ในสภาวการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) อย่างละเอียด พร้อมทั้งเตรียม E-mail ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สำหรับการสอบ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน