ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ปี 65 สู่การปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ

           เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายนเรนทร อมรจุติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประธานสาขา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม

            สำหรับการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติ เกิดขึ้นหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีมติเห็นชอบให้นำแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่ผลสำเร็จโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและบุคลากรทุกภาคส่วน ครอบคลุมทุกภารกิจและสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         การประชุมนอกจากจะมีการชี้แจงแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และขั้นตอนการดำเนินการและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพแล้ว ยังได้มีชี้แจงแผนปฏิบัติราชการในปี 2565 ในโครงการที่กำกับดูแลของผู้บริหารด้านต่าง ๆ ที่จะดำเนินการด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน