ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมพิจารณายุทธศาสตร์สภาศิลปะและวัฒนธรรม

ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมการดำเนินงานและพิจารณายุทธศาสตร์สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว./ ศ.(พิเศษ) อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะประธานกลุ่มภาคกลางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานและการพิจารณายุทธศาสตร์สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมผลักดันโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบูรณาการเข้ากับศาสตร์ที่ทันสมัยอันนำไปสู่การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สากล 

  สำหรับสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในด้านที่เกี่ยวกับคน ภูมิปัญญาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตไทย ปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยมทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมแก่สังคม ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่เพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมในภาวะวิกฤตของสังคมไทยในปัจจุบัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี