ศิลปะนานาชาติออนไลน์ ประเทศบังคลาเทศ

ผลงานนักศึกษาศิลปะได้รับการคัดเลือกจัดแสดงในงานศิลปะนานาชาติออนไลน์ ประเทศบังคลาเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 9 คน ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 40 คนสุดท้าย ให้นำผลงานไปจัดแสดงในงานแสดงศิลปะนานาชาติออนไลน์ ประเทศบังคลาเทศ “1st CrC Academy International Art Award” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา บุตรแขก อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นายอศิลา เจือนาก นักศึกษาชั้นปีที่ 5

2. นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์เพิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 5

3. นางสาวพิชชาพร เตมีย์สุภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5

4. นางสาวน้ำฝน ภูบุญมี นักศึกษาชั้นปีที่ 5

5. างสาวพชรพร สายจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5

6. นางสาวพิมผกา บุญยะประทีป นักศึกษาชั้นปีที่ 4

7. นายสุเมธ กล้วยเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 4

8. นายธาราพงษ์ ประมูลวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

9. นายธีรศักดิ์ ไทยเดิม นักศึกษาชั้นปีที่ 3

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูงานผลงานของนักศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://m.facebook.com/104784055108424

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี