การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครู

ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เข้าร่วมอบรมการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ระยะที่ 2″ ณ ห้องประชุม โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

            การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ.) ได้กำหนดจัดขึ้น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาความรู้สร้างความตระหนัก และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการผลิตและ พัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด และเพื่อเป็นการเตรียมนำเสนอข้อมูลแนวทางการพัฒนาครู (ราชภัฏ) ของ แผ่นดินตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององคมนตรี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี