ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผู้แทนคณครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
พร้อมรับฟังการบรรยายการศึกษาแนวใหม่ "พุทธเศรษฐศาสตร์"

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ผู้แทนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย

            โอกาสนี้ ได้เข้ารับฟังการบรรยายการศึกษาแนวใหม่ “พุทธเศรษฐศาสตร์” การศึกษาตามอัธยาศัย (Non formal Education) “การศึกษาทางเลือกเพื่อชุมชน” จากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พร้อมทั้งดูงานโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ และ Workshop อาหารล้านนา ขนมล้านนา Organic food น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี