อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการอบรมอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารให้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

            ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและ     ผู้สัมผัสอาหารขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารได้รับการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการมาตรฐาน ควบคุมป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อและโรคติดต่อทางเดินอาหารของผู้บริโภค ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการผ่านการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี