IT บริจาคกล้องเว็บแคมให้โรงเรียนบ้านโป่งสลอด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ บริจาคกล้องเว็บแคมให้กับโรงเรียนบ้านโป่งสลอด

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พบว่าโรงเรียนบ้านโป่งสลอดได้เสนอปัญหาในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้  โดยขาดกล้องเว็บแคมที่ใช้ในระบบ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้มีการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่โดยการติดตั้งกล้องเว็บแคมและติดตั้งระบบให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ โดยทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการมอบกล้องเว็บแคม (มีไมค์ในตัว) จำนวน 12 ตัว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน