สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบ PBRU LMS จากคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ทั้งสิ้นรวม 189 ราย เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ผลการดำเนินโครงการดังกล่าว จะช่วยพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและนักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ว่าระดับทักษะภาษาอังกฤษของตนเองอยู่ในระดับใด ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ หรือสถานศึกษา ตามสายวิชาชีพของนักศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี