ประชุมเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน

ทีมนักวิจัย มรภ.เพชรบุรีและเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้แนวคิด Design Thinking

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนกินดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ภูมิภาคตะวันตก และคณะนักวิจัย ตลอดจนเครือข่ายวิจัยในพื้นที่เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานภาคีภายใต้แผนงานวิจัยการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ปี 2″ วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเลยพาเลช อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ร่วมกับแกนนำขับเคลื่อนระดับภูมิภาคในภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสานบน ภาคอีสานล่าง กลุ่มศรีอยุธยา กลุ่มรัตนโกสินทร์ ภาคตะวันตก และภาคใต้

          สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสมรรถนะการประยุกต์ใช้ Design Thinking ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายบริหารจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และแผนบูรณาการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสังคม และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานภาคีระดับภูมิภาค ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิด Design Thinking เพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การใช้กระบวนการ Design Thinking ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสังคม

แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายบริหารจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี