มรภ.เพชรบุรี ประสานพลัง จ.เพชรบุรี ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสานพลังจังหวัดเพชรบุรีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามระหว่างนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายอำเภอ 8 อำเภอ และคณบดี 8 คณะ

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวาระสำคัญอยู่ที่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาศักยภาพของคน ระบบและกลไกของชุมชน ให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในด้านต่าง ๆ ตลอดจนร่วมกันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทำงาน เพื่อจัดทำชุดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ข้อเสนอในการพัฒนาเพื่อสรุปเป้าหมายร่วมกัน

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการทำงานบูรณาการร่วมกับชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน มีกระบวนการเวทีประชาคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานตามแผนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 9 โครงการ และดำเนินการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จำนวนกว่า 300 อัตรา เพื่อเป็นการเยียวยา พัฒนาศักยภาพและทักษะคนในพื้นที่ตามภูมิลำเนา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับท้องถิ่นต่อไป”

ด้านนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงบทบาทและความร่วมมือของจังหวัดเพชรบุรีกับการพัฒนาท้องถิ่นว่า “ที่ผ่านมาจังหวัดเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งในครั้งนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากทั้ง 8 คณะของมหาวิทยาลัย และเชิญนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ มาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นชุมชนน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว และมีความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี