ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ที่งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เพื่อนำเสนอผลสรุปการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินในครั้งนี้ว่า เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการตรวจประเมินจะมีการสัมภาษณ์ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหารระดับคณะ ผู้แทนผู้บริหารระดับหน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่าและผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต

สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 ด้วยพลังของบุคลากรทุกภาคส่วน ที่มุ่งมั่นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา และยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์ระบบการศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี