ตรวจประเมินตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting)

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) นำโดยนายณรงค์ฤทธิ์ คงสมาน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้แก่บุคลากร นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้มาติดต่องานหรือรับบริการต่างๆ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี