คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏราชนครินทร์ และ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ตลอดจนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ระกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และผู้บริหารของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบามศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคลากร 3 มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านของบุคลากร การวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การรับนักศึกษา การดูแลนักศึกษา เป็นต้น และยังได้เยี่ยมชมสถานที่และศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ก่อนที่จะนำไปจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคมต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน