มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับรางวัลในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับรางวัลในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ กลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Research Expo 2021) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

จากการส่งผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ ทำให้ได้รับรางวัลชมเชยจากผลงานวิจัยเรื่องการจัดการการเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ของ อาจารย์ ดร.ทัดทอง พรามณี และคณะ

ที่มาและความสำคัญของงานวิจัยเรื่องนี้มาจากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งให้เกษตรกรครัวเรือนทำการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพึ่งพาตัวเองได้รัฐบาลมีนโยบายให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำอำเภอ เป็นศูนย์กลางการบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเกษตรกรในชุมชน จากการดำเนินการที่ผ่านมาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำ เป็นต้นแบบระดับประเทศของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา และทำเกษตรอินทรีย์ศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ร่วมโครงการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน นับเป็นจุดบุกเบิกอินเทอร์เน็ตเพื่อการเกษตรจุดแรกในบริเวณนี้เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับนโยบายของประเทศได้อย่างยั่งยืนในด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเป็นอยู่ และรวมถึงการพัฒนาทักษะของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในชนบท จึงสมควรต่อยอด ศพก.อำเภอชะอำสู่การเป็นโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Academy) ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 7 ข้อโดยพลังพันธมิตรของศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) เทคโนโลยี หรือกระบวนการที่ใช้คือแนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ในลักษณะของโรงเรียนแบบเกษตรกร (Farmer Academy) ให้รองรับการประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนเกษตรกรตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism)

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี