อธิการบดีฯ ลงนามความร่วมมือการพัฒนานโยบายเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

อธิการบดีฯ ลงนามความร่วมมือการพัฒนานโยบายและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ กับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวม 38 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม

สืบเนื่องจากเป้าหมายสำคัญของประเทศคือการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางและการฟื้นฟูประเทศหลังจากวิกฤตการณ์ของการแพร่กระจายไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในหลายด้านเพื่อสร้างรากฐานสำคัญที่เข้มแข็งจนนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานโยบาย กลไก มาตรการและข้อริเริ่มสำคัญ รวมถึงขับเคลื่อนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ พัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งหรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละพื้นที่ภูมิภาค และยังเป็นการศึกษาทดลองแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ภูมิภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง หรือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี