รางวัลระดับดีมาก ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

อาจารย์และศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

อาจารย์นันทิยา ดอนเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนางสาวชลันดา สังวรกาญจน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ “ชีวิตวีถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” กับผลงาน การออกแบบลายพิมพ์ผ้าร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากลวดลายลงรักปิดทอง”วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี “Designing of Printed Textile for Creating Contemporary Inspired by Gilded Black Lacquer of Wat Yai Suwannaram, Phetchaburi.

การออกแบบลายพิมพ์ผ้าร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากลวดลายลงรักปิดทอง วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังลวดลายลงรักปิดทองในอุโบสถ ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบการตัดทอนของเส้น สี รูปทรง การจัดวางองค์ประกอบของลวดลาย เพิ่มความน่าสนใจรูปแบบลวดลายเดิม และผสมผสานความคิดสร้างสรรค์รูปแบบลวดลายใหม่

ทั้งนี้ การออกแบบลายพิมพ์ผ้าเป็นอีกทางเลือกด้วยเทคนิคการพิมพ์ผ้าสมัยใหม่ และเป็นการต่อยอด ส่งเสริมงานด้านจิตรกรรมที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของลวดลายลงรักปิดทองวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ด้วยการออกแบบลายพิมพ์ผ้าร่วมสมัยเป็นผ้าคลุมไหล่ และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น  เครื่องประดับ กระเป๋า หมวก ผ้าพันคอ เฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้มีความหลากหลายหรือแปลกใหม่ ขยายกลุ่มผู้บริโภคและการตลาดให้มากขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี