สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

สขร - ประจำเดือนตุลาคม 2564