สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

sor11-21