สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564

sor09-21