กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณบดีทั้ง ๘ คณะ ตลอดจนนนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบของตนเองและพืื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี