รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพชุมชน

ทีมงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพชุมชน พร้อมประสานข้อมูลจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนในโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “สืบสานพระปณิธาน ทำงานเพื่อแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562