ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษารอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษระหว่าง วันที่ 20 ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษ ตามเอกสารแนบ 1 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามขั้นตอนแนะแนวปฏิบัติตามเอกสารแนบ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2564 หากท่านไม่ดำเนินการภายกำหนดการดังกล่าวมหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

#ข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน