เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองเพชร

เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตามโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ เพชรบุรี : ชุมชนบนเส้นทางการค้าโบราณ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์วิจัยสิงขรมะริดศึกษา และคณะทำงาน ร่วมประชุมกับนางศาริสา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี เพื่อตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองเพชร ตามโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ เพชรบุรี : ชุมชนบนเส้นทางการค้าโบราณของศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา ซึ่งเป็นโครงการเก็บข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์และราชบุรี เพื่อตามรอยทวารวดี ศึกษาความเป็นชุมชนและความเป็นเมืองของเพชรบุรีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ อันจะนำไปสู่การจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์เมืองเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี