การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม จำนวน ๑ เครื่อง

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนม จำนวน 1 เครื่อง