ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

            โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณา ประกอบด้วย การทบทวนโครงสร้างการบริหารตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงสร้างร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพัฒนาคน/บุคลากร และการทบทวนประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องคณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน