นักศึกษาพละ รับรางวัลการแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทย

นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564 อาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และนายอาทิตย์ จันทร์แจ่มใส นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกระบี่กระบองและกีฬาดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ลานกิจกรรมทรงชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมจากการแข่งขันกระบี่กระบอง รุ่นประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เหรียญทอง

1. น.ส.สุภาวดี จิตรักมั่น และ น.ส.ศศิธร บุญรอด กระบี่กระบอง ประเภทอาวุธ พลอง-พลอง

2. น.ส.สุภาวดี จิตรักมั่น และ น.ส.ศศิธร บุญรอด กระบี่กระบอง ประเภทอาวุธ ง้าว – ง้าว

เหรียญเงิน

1. น.ส.ปริมน ใบเกตุ และน.ส.ธัญวรรณ คงงด กระบี่กระบอง ประเภท กระบี่ กระบี่

2. น.ส.ดารัณ ยอมสละ กีฬาดาบไทย ประเภท กระบี่กระบองบุคคลหญิง

3. นายธนดล คชพันธ์ กีฬาดาบไทย ประเภท ดาบสองมือบุคคลชาย

เหรียญทองแดง

1. น.ส.ดารัณ ยอมสละ กีฬาดาบไทย ประเภท ดาบสองมือบุคคลหญิง

2. นายณัฐภัทร สุขนอก กีฬาดาบไทย ประเภท กระบี่บุคคลชาย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี