มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก สอดรับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก สอดรับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้แบบยั่งยืน ที่กลุ่มงานพัฒนากายภาพ  ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม ได้จัดขึ้นให้กับบุคลากรภาคสนาม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

            สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายในการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอินทรีย์ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้และวัชพืชให้สามารถนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพและแบบยั่งยืน  เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในมหาวิทยาลัยฯ  โดยมีเป้าหมายและหลักการที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green and Clean University)  ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษา บุคลากรและชุมชน ได้นำไปปฏิบัติและขยายผลต่อไปยังครอบครัวและชุมชน

กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดที่จะบริหารจัดการขยะอินทรีย์ด้วยการนำมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในงานภูมิทัศน์ได้อย่างมีประสทธิภาพและแบบยั่งยืน  โดยจะนำมาใส่ต้นไม้  ไม้ประดอก – ไม้ประดับ ให้มีความสมบูรณ์  มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  สะอาด ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ และอาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยาการในการบรรยายให้ความรู้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี