อบรมผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ศูนยฺ์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับโรงเรียนอาหารนานาชาติเพชรบุรีและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาอาหารและโภชนาการประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และ 4 รวม 36 คน ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านการประกอบอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับประกันคุณภาพ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

   สำหรับเมนูที่ใช้ในการทดสอบวันนี้มีทั้งหมด 4 เมนู ประกอบด้วย ข้าวคลุมกะปิ ต้มจืดสามกษัตริย์ หลนเต้าเจี้ยวและมันต้มขิง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นผู้ให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี