ประชุมสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2564 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            โอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากกรมการท่องเที่ยวให้เป็น 1 ใน 6 ราย ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั่วราชอาณาจักรให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ ผศ.สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรม Introductory Training Programmer in Quantum Computing ในโครงการ India Technical and Economic Cooperation (ITEC) กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

หลังจากนั้น   ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและอาจารย์ผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในการแข่งขัน ASMO Thailand 2021 และการประชุมวิชาการระดับานานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนครั้งที่ 2 และรางวัลชมเชยเข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับชาติทางด้านวิศวกรรม ในงาน ECTI Workshop On BEC

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี