มรภ.เพชรบุรีลงนามความร่วมมือกับ ม.สยาม ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิชาการ

มรภ.เพชรบุรีลงนามความร่วมมือกับ ม.สยาม ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิชาการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30 น. ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นสักขีพยานในการลงนาม

นอกจากนี้ยังจะร่วมมือกันในด้านของการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสมัยใหม่และทรัพยากรของสองมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านของการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมทางด้านการศึกษาและวิชาการ กิจกรรมทางด้านการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและกิจกรรมตามแนวทางของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้มีผลบังคับใช้ 5 ปี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี