โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พันตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการความเป็นมาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มาครบ 1 ปี ทำให้ประชาชน บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษามีงานทำ ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสานความร่วมมือกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากชุมชน สร้างรายได้ โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและภาคธุรกิจเป็นอย่างดี”

ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงการจ้างงานตามโครงการดังกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา จำนวนรวม 320 อัตรา ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตำบล ใน 2 จังหวัด โดยเป็นพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 13 ตำบล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 ตำบล มีการดำเนินการตามภารกิจหลักเพื่อแก้ปัญหาและทำตามความต้องการของชุมชน เช่น การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP การสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การยกระดับการท่องเที่ยว การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อบริการชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

ขณะที่กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ 16 ตำบล การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อว.สร้างงาน บูรณาการองค์ความรู้สู่มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ” การเสวนาเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโครงการสู่ความสำเร็จ” การแสดงโชว์บทเพลง “บารมีหลวงพ่อตัด” โดยตำบลบ้านในดง การแสดงชุด “OTOP วิถี ของดีตำบลบางเค็ม” โดยตำบลบางเค็ม และการแสดงจินตลีลา ชุด “มิ่งขวัญวงศ์จักรี สดุดีจอมราชันย์” โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนการมอบโล่แก่หน่วยงานเครือข่ายดำเนินการ ระดับตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน และระดับตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง และการมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน 16 ตำบล # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี