มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับทีมวิศวกรสังคม มรภ.พิบูลสงคราม

มรภ.เพชรบุรี ให้การต้อนรับทีมวิศวกรสังคม มรภ.พิบูลสงคราม
พร้อมลงพื้นที่โป่งสลอด ศึกษาศูนย์วิศวกรสังคม

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและการดำเนินงานวิศวกรสังคม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยนำเสนอการดำเนินงาน การให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ตลอดจนกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้ลงพื้นที่ศูนย์วิศวกรสังคม วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักวิศวกรสังคม ประกอบด้วย ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ ผล (นักคิด) ทักษะในการสื่อสาร (นักสื่อสาร) ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (นักประสานงาน) และทักษะสร้างนวัตกรรม (นักสร้างนวัตกรรม)

  # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี