ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับการตรวจความพร้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับการตรวจความพร้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

            นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการในการตรวจติดตามตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 นำโดยนายเอกชัย พรรณบัต หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรีและคณะ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 ธันวาคม 2564

            สำหรับการออกตรวจในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตาม พรบ.ข้างต้น ที่กำหนดให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมผู้ดำเนินการฝึก ผู้ดำเนินการทำสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถและผู้ประเมินให้ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้คำแนะนำ ตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เข้ารับการทดสอบ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี