ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง

ด้วยขณะนี้มีที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรว่าง สามารถเปิดให้บุคลากรยื่นความจำนงขอเข้าพักอาศัย มีรายละเอียดดังนี้

   1. ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ “อาคารชุด 15 A, 15 B”  จำนวน 3 ห้อง

   2. ที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน “อาคารชุด 15 C”         จำนวน 6 ห้อง

   3. ที่พักอาศัยแบบครอบครัว “อาคารชุด 30 D”                               จำนวน 5 ห้อง

บุคลากรที่มีความประสงค์จะขอที่พักอาศัย จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยสวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยสามารถยื่นความจำนงขอที่พักอาศัยได้ที่ งานสถานที่และภูมิทัศน์ กลุ่มงานพัฒนากายภาพภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://www.pbru.ac.th/pbru/download-physical ) หรือ QR CODE ด้านล่างนี้

บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าพักอาศัย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ข้างต้นอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

641221ประกาศบ้านพักว่าง