กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรม “ลด ละ เลิกบุหรี่”

กองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมอบรม “ลด ละ เลิกบุหรี่”
เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและคนรอบข้าง

         อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม “ลด ละ เลิกบุหรี่” ที่ศูนย์บริการสุขภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมีนักศึกษาจากทั้ง 8 คณะ จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม

         สืบเนื่องจากในปัจจุบันเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายซึ่งมาจากหลายสาเหตุ ปัจจัยสำคัญเกิดจากความอยากรู้อยากลอง ถึงแม้จะทราบว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็ตาม กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงโทษของการสูบบุหรี่ที่มีต่อตัวผู้สูบและบุคคลรอบข้าง โดยมั่งหวังผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย พิษ ภัยของบุหรี่ และตระหนักถึงโทษและผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น

         กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยจากบุหรี่ ตลอดจนการเสวนาบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี