นักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลแผนปฏิบัติการดีเด่น

นักศึกษาพยาบาลได้รับรางวัลแผนปฏิบัติการดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ 4G มีสุข

      คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำโดย ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ส่งตัวแทนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ เฉพาะตรง นายชยพล เวชสิทธ์ นายณัฐพสิษฐ์ เหมะธุลิน นางสาวศศิวิมล ปัตตาเขสูง และนางสาวรัชติพร มณีพรหม เข้าร่วมกิจกรรม “Young Happiness Agent 2021 ยุวทูต 4G”  ในรูปแบบการประกวดแผนปฏิบัติการ“องค์กร 4G แห่งความสุข” ที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพมหานคร

      สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักศึกษาจาก 5 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้คนกลุ่ม Gen Z ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานได้นำเสนอแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เกิดการสะท้อนความต้องการของคนรุ่นใหม่  ได้แก่ การจัดให้มีการออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายดี (Happy body) การส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นในการเลือกสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ผ่อนคลาย (Happy Relax) และ การทำงานเพื่อองค์กรควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อสังคม (Happy Society) ซึ่งสะท้อนให้เห็นกรอบคิดของการทำงานอย่างมีความสุขของคนรุ่นใหม่ว่าความสุขไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวบุคคล และองค์กรเท่านั้น แต่นิยามความสุขในการทำงานต้องครอบคลุมไปยังการทำงานเพื่อมอบประโยชน์ให้แก่สังคมด้วย

      โดยตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ลงประกวดแผนปฏิบัติการ Happy Hospital มีอาจารย์สิชล ทองมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแผนปฏิบัติการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดแผนปฏิบัติการ Happy Hospital

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี