การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน จำนวน ๑ ชุด